Tự đối chiếu đánh giá về sức khỏe

By | August 24, 2016

Tự đối chiếu đánh giá về sức khỏeCàng có nhiều thói quen tốt thì tuổi sức khỏe càng nhỏ hơn tuổi thật
20 – 24 tuổi: nếu có 0 – 2 thói quen, + 14,3 tuổi / nếu có 3 thói quen, + 7,1 tuổi / nếu có 4 thói quen, + 0,5 tuổi / nếu có 5 thói quen, – 1,1 tuổi / nếu có 6 thói quen, – 4,2 tuổi / nếu có 7 thói quen, – 9,4 tuổi.
25 – 29 tuổi: nếu có 0 – 2 thói quen, + 15,6 tuổi / nếu có 3 thói quen, + 8,3 tuổi / nếu có 4 thói quen, + 1,8 tuổi / nếu có 5 thói quen, – 0,9 tuổi / nếu có 6 thói quen, – 4,5 tuổi / nếu có 7 thói quen, – 10,2 tuổi.
30 – 34 tuổi: nếu có 0 – 2 thói quen, + 16,9 tuổi / nếu có 3 thói quen, + 9,1 tuổi / nếu có 4 thói quen, + 3 tuổi / nếu có 5 thói quen, – 0,6 tuổi / nếu có 6 thói quen, – 4,7 tuổi / nếu có 7 thói quen, – 11,1 tuổi.
35 – 39 tuổi: nếu có 0 – 2 thói quen, + 18,2 tuổi / nếu có 3 thói quen, + 9,9 tuổi / nếu có 4 thói quen, + 4,2 tuổi / nếu có 5 thói quen, – 0,4 tuổi / nếu có 6 thói quen, – 5 tuổi / nếu có 7 thói quen, – 12 tuổi.
40 – 44 tuổi: nếu có 0 – 2 thói quen, + 19,4 tuổi / nếu có 3 thói quen, + 10,7 tuổi / nếu có 4 thói quen, + 5,3 tuổi / nếu có 5 thói quen, – 0,1 tuổi / nếu có 6 thói quen, – 5,2 tuổi / nếu có 7 thói quen, – 12,9 tuổi.
45 – 49 tuổi: nếu có 0 – 2 thói quen, + 20,7 tuổi / nếu có 3 thói quen, + 11,6 tuổi / nếu có 4 thói quen, + 6,7 tuổi / nếu có 5 thói quen, + 0,1 tuổi / nếu có 6 thói quen, – 5,5 tuổi / nếu có 7 thói quen, – 13,8 tuổi.
50 – 54 tuổi: nếu có 0 – 2 thói quen, + 22 tuổi / nếu có 3 thói quen, + 12,4 tuổi / nếu có 4 thói quen, + 7,9 tuổi / nếu có 5 thói quen, + 0,3 tuổi / nếu có 6 thói quen, – 5,7 tuổi / nếu có 7 thói quen, – 14,7 tuổi.
55 – 59 tuổi: nếu có 0 – 2 thói quen, + 23,3 tuổi / nếu có 3 thói quen, + 13,2 tuổi / nếu có 4 thói quen, + 9 tuổi / nếu có 5 thói quen, + 0,6 tuổi / nếu có 6 thói quen, – 6 tuổi / nếu có 7 thói quen, – 15,5 tuổi.
60 – 64 tuổi: nếu có 0 – 2 thói quen, + 24,5 tuổi / nếu có 3 thói quen, + 14 tuổi / nếu có 4 thói quen, + 10,4 tuổi / nếu có 5 thói quen, + 0,8 tuổi / nếu có 6 thói quen, – 6,2 tuổi / nếu có 7 thói quen, – 16,4 tuổi.