Đầu tư cho khoa học – Phần 2

By | July 27, 2017

Và một số biện pháp thường xuyên tận dụng khoa học, trang bị cho các cuộc cải cách một hệ thống theo dõi tiến trình phát triển của chúng, phát tín hiệu khi chúng bị đe dọa đi chệch mục tiêu. Một quốc gia phát triển dựa vào tri thức cũng là quốc gia luôn được thông báo kịp thời về những thay đổi đang diễn ra trên thế giới, đặc biệt là ở khu vực quanh đó cũng như ngay trong lòng nó, những thay đổi có ảnh hưởng lớn đến điều kiện kinh tế xã hội mà nó đối đầu trong quá trình điều hành của mình.
Nền kinh tế dựa trên tri thức là nền kinh tế không chỉ cho phép đánh giá khách quan hiện trạng các ngành kinh tế cụ thể mà còn là nền kinh tế luôn rộng cửa đón nhận công nghệ hiện đại và sẵn sàng thu hút những ứng dụng khoa học. Đánh giá khách quan tất nhiên không phụ thuộc vào ý kiến của một vài nhà kinh tế được xem là xuất chúng. Đây là cả một hệ thống thông tin cho phép nhận định khách quan một nền kinh tế và những ngành chủ yếu của nó nhìn từ góc độ quốc gia.
Công dân và tri thức công dân là nguồn gốc phát triển và tiến bộ của đất nước. Kết luận này đưa ra thì dễ, song phấn đấu để đạt tới mục tiêu đó lại là vấn đề phức tạp. Nó liên quan trước hết đến giáo dục đào tạo, cụ thể là liên quan đến mức độ coi trọng vai trò của khoa học kỹ thuật trong chương trình đào tạo, có sự rút kinh nghiệm về lĩnh vực này ở các nước tiên tiến trên thế giới. Nói đến công dân là nói đến những con người. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội IX của Đảng cũng đã nêu khẩu hiệu “giáo dục cho mọi người” và mong muốn “cả nước trở thành một xã hội học tập”. Kinh nghiệm của các quốc gia phát triển cho thấy tri thức sâu rộng, tính tích cực và ý thức cống hiến của những công dân dám mạnh dạn đưa ra sáng kiến hành động là yếu tố cơ bản góp phần làm cho kinh tế đất nước đi lên. Không phải ngẫu nhiên mà vấn đề xí nghiệp vừa và nhỏ được nhắc đến nhiều và trở thành hy vọng, thành trung tâm chú ý, thành ưu tiên đầu tư của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Xí nghiệp vừa và nhỏ mảnh đất để tri thức của những công cụ thể có cơ hội thể hiện ưu thế và sức mạnh của mình.
Nói đến tiềm năng khoa học của đất nước ta, không ai phủ nhận hoặc nghi ngờ trí tuệ con người nước Việt Nam, những phẩm chất tốt đẹp và sức mạnh tiềm ẩn chưa được đánh thức. Hệ thống các trường đại học, viện nghiên cứu thuộc nhiều bộ, nhiều ngành.