Đầu tư cho khoa học – Phần 1

By | July 25, 2017

Góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội IX của Đảng. Từ hiệu quả của nhiều nước trên thế giới: Đầu tư cho khoa học bằng các đơn đặt hàng.
Giảm ngân sách đầu tư của Nhà nước, tận dụng các nguồn ngoài nhà nước. Sự nghiệp xây dựng đất nước theo chiến lược Đảng vạch ra chỉ có thể thực hiện thành công khi chúng ta biết phân tích sâu sắc và đúng đắn hiện trạng đất nước, chỉ rõ đâu là tiềm năng và cái gì là cơ hội lớn để đẩy mạnh công cuộc phát triển đất nước. Một trong những tiềm năng và cơ hội lớn nhất là tri thức, tức là tư duy của con người, là một xã hội học thức, mà trước tiên là tiềm năng lớn về nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học. Cũng cần nhớ rằng thời đại chúng ta đang sống không phải là thời đại mà sự của một số quốc gia được định đoạt bởi số dân, bởi sự rộng dài của đất nước, tài nguyên thiên nhiên hay sức mạnh quân đội, mà chủ yếu là đầu óc kinh tế, năng lực cạnh tranh. Đã đến lúc không thể giải thích sự trì trệ, yếu kém, tụt hậu bằng hoàn cảnh đất nước, bằng chiến tranh kéo dài. Để đất nước đi lên, không gì quan trọng hơn, cấp thiết hơn là tri thức. Tri thức của người lãnh đạo và tri thức chung của mỗi công dân tạo nên cái nền tri thức chung của một đất nước.
Lâu nay vai trò của khoa học thường được hiểu một cách đơn giản là hiệu quả những ứng dụng cái mới vào kinh tế, chứ chưa phải là sự nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của tri thức đó đối với việc hành chức của một quốc gia. Gần đây chúng ta hay đề cập đến khái niệm: “kinh tế tri thức”. Tại nhiều nước trên thế giới, ý nghĩa của tri thức được đặc biệt nhấn mạnhvà được thể hiện ở ba khía cạnh: Tri thức là nền tảng sự phát triển của quốc gia; tri thức là cơ sở phát triển của nền kinh tế; công dân và tri thức công dân là nguồn gốc của sự phát triển và tiến bộ.
Không cần phải đi sâu phân tích cơ sở lý luận, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng một quốc gia phát triển dựa trên tri thức là một quốc gia biết tận dụng có hiệu quả năng lực nghiên cứu khoa học của mình thông qua việc áp dụng những cải cách cần thiết dựa trên những dự báo, thử nghiệm, rút ra kết luận từ các cuộc cải cách. Quốc gia phát triển dựa trên tri thức là quốc gia trong khi chuẩn bị các cuộc cải cách đã lường trước được những giải pháp mang tính chiến lược dự phòng cho tiềm năng nghiên cứu.