Monthly Archives: July 2017

Đầu tư cho khoa học – Phần 3

By | July 29, 2017

Không phải không có khả năng đáp ứng ở mức độ nào đó yêu cầu nghiên cứu khoa học của đất nước trong giai đoạn mới cũng như thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và góp phần làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. Tất nhiên hệ thống này còn… Read More »

Đầu tư cho khoa học – Phần 2

By | July 27, 2017

Và một số biện pháp thường xuyên tận dụng khoa học, trang bị cho các cuộc cải cách một hệ thống theo dõi tiến trình phát triển của chúng, phát tín hiệu khi chúng bị đe dọa đi chệch mục tiêu. Một quốc gia phát triển dựa vào tri thức cũng là quốc gia luôn… Read More »

Đầu tư cho khoa học – Phần 1

By | July 25, 2017

Góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội IX của Đảng. Từ hiệu quả của nhiều nước trên thế giới: Đầu tư cho khoa học bằng các đơn đặt hàng. Giảm ngân sách đầu tư của Nhà nước, tận dụng các nguồn ngoài nhà nước. Sự nghiệp xây dựng đất nước theo chiến… Read More »